Privacybeleid

Privacyverklaring Fitness365 (hierna: “Fitness365”) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Waarom deze privacyverklaring?

Wanneer je lid bent van Fitness365, een abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, een reservering maakt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Vanzelfsprekend gaat Fitness365 uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je persoonsgegevens en leven wij de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze privacyverklaring lichten wij nader toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Over deze verwerking wil Fitness365 graag transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Omdat wij ons in een snel ontwikkelende omgeving opereren, is het van belang dat wij onze privacyverklaring met enige regelmaat blijven actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele verklaring is te allen tijde terug te vinden op onze website www.fitness365.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Fitness365 verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon. Persoonsgegevens van onze leden Indien een persoon zich inschrijft bij Fitness365 en een lidmaatschapsovereenkomst ondertekent worden door Fitness365 zogenoemde gewone persoonsgegevens verwerkt.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zijn in ieder geval je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, IBAN en naam rekeninghouder. In het geval dat een inschrijving via een aangesloten werkgever gaat wordt ook de naam van de werkgever verwerkt. Bij het gebruik van onze diensten wordt aanvullende informatie verwerkt waaronder een foto, pasnummer, naam van abonnement, aantal bezoeken, reserveringen voor groepslessen en financiële status bij Fitness365.

Indien gewenst verwerkt Fitness365 aanvullende (wisselende) gegevens voor het opstellen van persoonlijke trainings-/voedingsschema’s waaronder lengte, gewicht, vetpercentage, BMI, blessures, doelstellingen en gekozen voeding. Gegevens van onze websitebezoekers Op de website van Fitness365 worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die een bezoeker zelf invult op onder meer de contactpagina zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en interesse.

Fitness365 maakt gebruik van Google Analytics op haar website, waarvoor cookies geplaatst worden, om haar dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de wensen van haar gebruikers. Informatie zoals locatiegegevens, activiteiten op de website, gebruikte internetbrowsers en devices worden anoniem verwerkt en niet gedeeld met Google. Fitness365 heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Met welke doelen verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening

Fitness365verwerkt jouw gegevens om haar fitness diensten aan te kunnen bieden. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang krijgt tot Fitness365, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen/abonnementsgelden.

Fitness365 verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over je reserveringen en af en toe een nieuwsbrief waarin de belangrijkste ontwerpen en/of wijzigingen kort aan bod komen. Je kunt je voor deze nieuwsbrief te allen tijde afmelden. Contact Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per e-mail of via social media, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Fitness365 zien dat er al eerder contact is geweest waardoor ze je sneller en beter kunnen helpen.

Website

Wanneer je de website van Fitness365 bezoekt worden er cookies geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestandjes die ons vertellen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze gegevens analyseren wij zodat we onze website kunnen optimaliseren voor maximaal gebruiksgemak. Je kunt indien gewenst het gebruik van cookies uitschakelen in je internetbrowser. Wettelijke verplichting Fitness365 kan op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie daar om verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

Fitness365 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en gaat hier zorgvuldig mee om en zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging/beschadiging, onbevoegde toegang of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking of ongewenste openbaarmaking. Dit doen wij door bijvoorbeeld iedere desktop en toepassing met gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Fitness365 zijn in te zien. Daarnaast testen wij regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en houden we onze software up-to-date. Gegevens die via het netwerk worden verstuurd verlopen te allen tijde via een versleutelde verbinding.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Fitness365 bewaart jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Wanneer je een lidmaatschap van Fitness365 hebt, dan bewaren wij jouw gegevens tenminste voor de duur van de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. Maakt Fitness365 gebruik van diensten van derden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Fitness365maakt gebruik van diensten van derde partijen voor de ledenadministratie, reserveringssysteem en incasseren van abonnementsgelden. Deze partijen zijn uitvoerig gescreend op het gebied van beveiliging en privacy en waarbij verwerkersovereenkomsten zijn getekend. De persoonsgegevens die Fitness365 verstrekt aan derden zijn enkel en alleen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens die Fitness365 voor je verwerkt?

Recht op inzage en rectificatie

Je hebt het recht om de gegevens die Fitness365 van jou verwerkt in te zien. Fitness365 zal, indien hierom wordt verzocht, een kopie overhandigen van alle gegevens die het van jou verwerkt. Je hebt

het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en/of te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. Recht op beperking van de verwerking Je hebt recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken en verkrijgen in het geval dat je gegevens niet juist zijn of wanneer je vindt dat de verwerking onrechtmatig is en dat je in plaats van het wissen van de data vraagt om een beperking. Fitness365 heeft dan de tijd om de gegevens aan te passen en zal in die periode geen verdere verwerking uitvoeren. Je verzoekt als het ware de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk te stoppen in afwachting van verdere stappen in de toekomst.

Recht op bezwaar

Je hebt recht op het maken van bezwaar op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Fitness365 die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fitness365 of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Ook mag je bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens wanneer die betrekking heeft op direct marketing. Overdraagbaarheid Je hebt het recht om jouw gegevens te laten overdragen. Je kunt hiervoor een kopie van je persoonsgegevens opvragen welke Fitness365in een door machines leesbaar formaat zal aanleveren. Voorbeelden van dit gestructureerde, gangbare en interoperabele formaat zouden kunnen zijn csv, xml of json. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht. Na het ontvangen van deze gegevens ben je zelf verantwoordelijk voor de beveiliging ervan. Recht op vergetelheid Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens te wissen.

Fitness365 zal dit verzoek honoreren in het geval dat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, stuur je verzoek dan per e-mail naar info@fitness365.nl

Bijgewerkt op 25-05-2020