Algemene voorwaarden

Lidmaatschapsregelement en voorwaarden Fitness365

In dit reglement wordt gesproken over lidmaatschap, leden en dergelijke. Deze woorden zijn slechts gebruikt als synoniem voor gebruiksrecht, medegebruikers en dergelijke. Dit reglement bevat geen statuten of huishoudelijk reglement van een sportvereniging en mag dan ook niet als zodanig worden beschouwd.

Artikel 1: Soort Lidmaatschap

 1. Dit lidmaatschapsreglement is van kracht op alle lidmaatschapsvormen zoals F!Tness365 deze aanbiedt.
 2. Alleen binnen de looptijd van het lidmaatschap kan toegang tot F!Tness365 worden verkregen. Eventueel resterende trainingen vervallen indien de looptijd van het lidmaatschap is verstreken.
 3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en na toestemming van F!Tness365 eenmalig overdraagbaar tegen betaling van administratiekosten.
 4. Leden verplichten zich melding te maken van wijzigingen van omstandigheden, waardoor niet meer wordt voldaan aan specifieke voorwaarden van het lidmaatschap, als wel van de gewijzigde NAW-gegevens.
 5. Ieder lidmaatschap geeft toegang tot de groepslesruimten en de fitnessruimten. De Premium zone is, indien aanwezig, exclusief toegankelijk voor leden met een daarvoor bestemd Premium lidmaatschap.
 6. Personal training lidmaatschappen geven gedurende de personal training toegang tot zowel de groepslesruimten en de fitnessruimten als de Premium zone.
 7. Indien een personal training niet binnen 24 uur voor aanvang van de training wordt afgemeld dan vervalt de mogelijkheid om de training te verplaatsen en komt de vervallen training voor rekening van het lid.
 8. Personal Training sessies zijn alleen te gebruiken binnen de lidmaatchapsperiode en komen daarna te vervallen.

Artikel 2: Aanmelding

 1. Bij het aangaan van het lidmaatschap zijn administratiekosten en inschrijfgeld verschuldigd. Deze dienen voor de aanvang van het lidmaatschap te zijn voldaan.
 2. De inschrijving geschiedt op basis van een getoond en geldig legitimatiebewijs en bankpas, waarvan een kopie zal worden vervaardigd en in de administratie van F!Tness365 bewaard zal worden.
 3. Bij herinschrijving dient opnieuw inschrijfgeld en administratiekosten betaald te worden, conform de dan geldende voorwaarden. Inschrijfgeld vervalt op vertoon van de bevestigingsbrief van opzegging, mits dit geschiedt binnen één jaar na afloop van het laatst genoten lidmaatschap.
 4. Indien een introducé, in bezit van een dagpas, dezelfde dag lid wordt van F!Tness365, zullen de kosten van de vooraf betaalde dagpas in mindering worden gebracht op de administratiekosten.

Artikel 3: Lidmaatschapsgeld

 1. De lidmaatschapsgelden zullen eens per vier weken voorafgaand aan de periode waarover het bedrag verschuldigd is, middels een automatische Euro incasso van de rekening van het lid, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, worden afgeschreven. Door middel van ondertekening van de machtiging verleent het lid toestemming aan F!Tness365 om eenmalige/doorlopende incasso-machtigingen naar de desbetreffende bank te sturen om een bedrag van de rekening te incasseren overeenkomstig de opdracht van F!Tness365.
 2. De persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens met betrekking tot vorderingen en andere relevante informatie die F!Tness365 in het kader van haar bedrijfsuitvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij: a. risicoanalyses; b. het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche; c. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; d. credit management doeleinden; e. het inwinnen van informatie ten behoeve van het vaststellen van kredietwaardigheid. F!Tness365 mag deze gegevens in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.
 3. F!Tness365 houdt zich het recht voor het incassotraject in eigenbeheer uit te voeren en/of uit te besteden aan een derde. De uitvoerende partij per filiaal is te vinden www.fitness365.nl.
 4. Indien de afschrijving, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden en F!Tness365 het lid een herinneringsbrief heeft verzonden heeft het lid 7 werkdagen de tijd om het verschuldigde bedrag(en) te voldoen. Mocht het lid in gebreke blijven zal F!Tness365 een herinneringsbrief versturen en €10,00 bankkosten in rekening brengen. Het lid heeft 5 werkdagen om het verschuldigde bedrag te betalen. Indien het lid hierna nog steeds in gebreke blijft, zal F!Tness365 een laatste incassopoging uitvoeren.
 5. Betaling door het lid dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan F!Tness365 te Amsterdam (hierna verder te noemen: “F!Tness365”). Leden die F!Tness365 hebben gemachtigd en dus via de automatische euro incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening. Het lid verklaard zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van F!Tness365 en met het feit dat deze tevens de kredietwaardigheid van het lid zal toetsen. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is het lid dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is F!Tness365 gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) en eventuele kosten van her incasso in rekening te brengen en de overeenkomst met het lid, voor zover dat niet door F!Tness365 is beëindigd, direct te beëindigen. Indien het lid niet tijdig betaalt is het lid F!Tness365 naast vorenstaande rente tevens de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet verschuldigd. In geval van zakelijke leden is F!Tness365 tevens gerechtigd de herinnering- en aanmaningskosten en kosten van her incasso in rekening te brengen, onverminderd het recht van F!Tness365 om de daadwerkelijk gemaakte kosten, aan het lid in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Indien men in gebreke blijft dan worden de totale contributiegelden direct opeisbaar tot einddatum van de overeenkomst. Bij het uitblijven van betaling zal F!Tness365 genoodzaakt zijn het dossier uit handen geven aan incassobureau van Hoek & Partners.
 6. F!Tness365 is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de toegang tot de faciliteiten voor een bepaalde periode te blokkeren en/of te ontzeggen, waardoor het gebruik van de faciliteiten niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst.
 7. F!Tness365 behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen.
 8. Eventuele tariefverhogingen worden door F!Tnes365 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 9. Indien een tariefverhoging van meer dan 5% plaatsvindt, dan heeft de het lid het recht om het contract binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 10.  De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 9 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het contract, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.
 11. De abonnementsgelden worden automatisch verhoogt bij het aflopen van de overeenkomst. Bij kleiner of gelijk aan 12 maanden met € 5,- en bij de 24 maanden overeenkomsten met € 5,-. Bij het opnieuw afsluiten vervalt deze verhoging.

Artikel 4: Kortingen

 1. De volgende segmenten mogen gebruik maken van een gereduceerd tarief genaamd “SpecialF!T”:- In de daluren van 11:00 t/m 17:00 (<16:00 binnen zijn)
 2. Er wordt geen korting over korting gegeven. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht verleend. Leden verplichten zich melding te maken van wijzigingen van omstandigheden waardoor het recht op korting komt te vervallen.
 3. Voor acties en aanbiedingen kunnen aanvullende of gewijzigde voorwaarden gelden. Deze aanvullende voorwaarden zijn te vinden www.fitness365.nl. Acties kunnen nooit tegelijkertijd gebruikt worden.
 4. Er mag eens in de 5 jaar worden deelgenomen aan de Black Friday Deals.

Artikel 5: Duur van overeenkomst

 1. Na de overeengekomen lidmaatschapsduur wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor de periode van steeds vier weken tot het moment dat het lidmaatschap, met inachtneming van de opzegtermijn als omschreven in Artikel 6 lid 2, door het lid wordt beëindigd.
 2. Op vertoon van een verhuisbericht , waaruit blijkt dat het lid is verhuisd of zal verhuizen buiten een straal van 15 km van het F!Tness365 filiaal als aangegeven op de overeenkomst, zal het lidmaatschap met inachtneming van de opzegtermijn worden beëindigd.
 3. Op vertoon van een bewijs van een medisch specialist, waaruit blijkt dat om medische redenen niet kan worden gesport, kan het lidmaatschap voor een bepaalde periode worden stopgezet. Waarbij tijdens deze opschortingsperiode het abonnementsgeld verschuldigd blijft en pas bij de betermelding de tegoedperiode ingaat. Dit geldt alleen indien het lid nog een geldig lidmaatschap heeft. De opschortingsperiode start altijd per de eerste van de maand en eindigt op de laatste dag van de maand.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

 1. F!Tness365 behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap, door opzegging te beëindigen in een van de onderstaande gevallen:- Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden en reglementen van de club ernstig en/of herhaaldelijk schendt; hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden;- Na een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap, 30 dagen na vervaldatum van de betaaltermijn nog niet zijn voldaan; de betalingsverplichting vervalt hiermee niet.- Indien de directie van oordeel is dat een lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap.
 2. De opzegging dient ten minste vier weken voor afloop van de contracttermijn met een opzeggingsformulier te worden opgezegd. Het opzeggingsformulier is te verkrijgen bij de receptie van F!Tness365.
 3. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 4. Het bartegoed zal niet worden uitgekeerd.
 5. Het contract moet eerst van start zijn gegaan voordat deze opgezegd kan worden.
 6. Bij opzegging wordt na goedkeuring van de administratie een schriftelijke bevestiging naar het lid verstuurd, waarin wordt vermeld wanneer het contract wordt beëindigd.

Artikel 7: Introducé

 1. Leden van F!Tness365 mogen een introducé meenemen. Zij dienen ervoor te zorgen dat hun introducé in bezit is van een dagpas. De betaling van de dagpas dient vooraf aan de receptie te zijn voldaan.
 2. Het lid is gedurende het verblijf in de club verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Een introducé met een geldige dagpas of ander bewijs van introductie heeft dezelfde rechten en plichten als het lid dat hem/haar vergezelt.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en reglementen van de club.
 4. De directie behoudt zich het recht voor om:- Zonder opgaaf van redenen een introducé de toegang te weigeren;- Zelf gasten in de club uit te nodigen;- Het bedrag van de bezoekerskaart te bepalen.

Artikel 8: Kinderen

 1. Het KidsF!T lidmaatschap kan worden aangegaan voor kinderen van 6 tot 12 jaar
 2. Tot de leeftijd van 14 jaar bereikt is, is het alleen toegestaan onder begeleiding van een ouder en/of verzorger gebruik te maken van de faciliteiten.
 3. Tot de leeftijd van 18.
  jaar bereikt is, is deze schriftelijke toestemming van de ‘wettelijke vertegenwoordiger’ verplicht.

Artikel 9: Zonnebank/ Overige Upgrades

 1. Het onbeperkt zonnebank abonnement geeft recht tot gebruik van de zonnebank voor maximaal één sessie per dag.
 2. Een zonnebanksessie heeft een duur van maximaal 15 minuten.

Artikel 10: Gedrag van leden

 1. Leden en introducés zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke de club biedt.
 2. Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van de club, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.
 3. Inbreuk op deze gedragsregels wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement in de zin van artikel 6.1. Leden of introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen. Er geldt in de gehele club een rookverbod.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Leden en of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten.
 2. F!Tness365 sluit iedere verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade, ongeval of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf in en rond de club, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door F!Tness365.
 3. Ieder lid vrijwaart F!Tness365 voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijden zijn of haar aanwezigheid in de club ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.
 4. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. F!Tness365 adviseert het lid dan ook om zich hiertoe treffend te verzekeren. F!Tness365 is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, alsmede diefstallen van eigendommen in de faciliteiten van F!Tness365. F!Tness365 adviseert het lid om zijn eigendommen op te bergen in de daartoe bestemde lockers. Benadrukt wordt dat het gebruik van de in de club aanwezige kluisjes geheel geschiedt op eigen risico.

Artikel 12: Overige zaken

 1. Toegangscontrole geschiedt door middel van een persoonlijke polsbandje of een vingerscan.
 2. De leden en introducé(s) geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuele leden of introducé(s) te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
 3. Het lesrooster en lesaanbod kan op ieder moment worden aangepast zonder dat dit recht geeft op vermindering van het lidmaatschapsgeld.
 4. De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere moverende redenen, zonder dat dit tot vermindering van het lidmaatschap zal leiden. De directie zal trachten de leden vooraf van deze sluiting op de hoogte te brengen.
 5. De directie is gerechtigd, indien zij dit noodzakelijk acht, de onderhavige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
 6. Leden die gebruik maken van de faciliteiten van de club worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het lidmaatschapsreglement en zich te houden aan de huisregels van F!Tness365.
 7. Wanneer een oud-lid opnieuw wil inschrijven en daarbij gebruik wil maken van een inschrijfactie, dient dit oud-lid minimaal 4 maanden als niet-lid ingeschreven te hebben gestaan. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleent.
 8. Indien het lid zijn of haar lidmaatschapsbandje kwijt raakt, zal €5,00 in rekening worden gebracht voor een vervangende polsbandje.
 9. Om de veiligheid van de leden te waarborgen en de eigendommen van Fitness365 te beveiligen maakt Fitness365 gebruik van een gesloten videobeveiligingssysteem. Door akkoord te gaan met het lidmaatschapsregelement, geven de leden toestemming om deze beelden op te slaan voor maximaal 6 maanden en te gebruiken bij het schenden van de huisregels of het lidmaatschapsregelement.

Artikel 13: Geschillen

 1. Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van F!Tness365. Niettemin heeft